BRiF 3Q - Kvalitetssäkrad Relining

Branschföreningen Relining i Fastigheter, BRiF, driver sedan 2012 i samarbete med RISE* kvalitetsprogrammet BRiF 3Q. Kvalitetsprogrammet är obligatorisk för alla medlemmar i BRiF som utför relining i fastigheter. Syftet är att höja kvalitetsnivån i reliningbranschen och öka tryggheten för kund. BRiF 3Q omfattar årlig kontroll av anslutna företag, vilken utförs av RISE. Kontrollen säkerställer att företaget uppfyller nedanstående kriterier:

 

Grundkrav på anslutna företag

 • Beskrivning av metod/process samt specifikation på samtliga använda råvaror.
 • Dokumenterad utbildnings-/certifieringsplan för montörer som skall innehålla:
  • Metod/Process
  • Materialkunskap
  • Arbetsmiljö
 • Avtal om kontroller med RISE

Krav på egenkontroll och punkter som RISE kontrollerar

 • Rutin för ankomstkontroll och journalföring av material som används i reliningen. Ankomstkontrollen skall säkerställa att de deklarerade materialen används.
 • Kontrollen skall innefatta batchnummer och utgångsdatum för använda material.
 • Säkerhetsdatablad och annan relevant information/anvisningar från materialtillverkare skall finnas på arbetsplatsen.
 • Rutin för kvalitetskontroll av färdiga arbeten skall finnas.
 • Rutin för journalföring och dokumentation av slutförda arbeten ska finnas.
 • Rutin för avvikelsehantering med anvisningar för återkoppling till process/metodbeskrivning. Genom fungerande återkoppling kan repeterade fel undvikas.
 • Rutin för hantering av avfall och materialåtervinning.

Övervakande kontroll

Kontroll utförs årligen hos anslutna företag och omfattar respektive företags samtliga använda metoder för relining.

Kontrollbesöken förläggs normalt till arbetsplats samt tillhörande distriktskontor eller motsvarande. I möjligaste mån samordnas besöken på arbetsplats och kontor. Besöken kan vara oanmälda.

På arbetsplats kontrolleras bland annat följande

 • Att montörernas utbildning/certifiering uppfyller aktuellt företags krav.
 • Att materialtillverkares säkerhetsblad finns på arbetsplatsen samt att närvarande personal har kunskap om och tillämpar tillverkarens anvisningar.
 • Att använda material överensstämmer med företagets redovisade specifikation och att detta säkerställts genom kontroll mot beställning och leveransdokument (på arbetsplats eller t ex distriktskontor).
 • Att material som används och förvaras på arbetsplatsen inte är för gammalt.
 • Att materialleverantörens och det kontrollerade företagets anvisningar följs vid reliningen.

 

 • Att rutin för kvalitetskontroll av slutförda arbeten finns.
 • Att journalföring och övrig dokumentation sköts enligt anvisningarna.
 • Att personalen har kunskap om och i förekommande fall tillämpar fastställd avvikelserutin.
 • Att rutin för hantering av avfall och annat överblivet material följs.

På distriktskontor eller motsvarande utförs bl a följande

 • Allmän genomgång av företagets organisation, metod, eventuella förändringar eller nyheter etc.
 • Att personal som arbetar med relining och kontroll har rätt utbildning enligt det kontrollerade företagets anvisningar samt på vilket sätt detta är dokumenterat.
 • Kontroll av att mottagna material överensstämmer med företagets redovisade specifikation och att detta säkerställts genom kontroll mot beställning och leveransdokument.
 • Genomgång av utförda arbeten samt stickprovsmässig kontroll bland dessa avseende journaler och övrig dokumentation.
 • Kontroll av att eventuella avvikelser hanterats enligt rutin samt om detta lett till några förändringar i arbetsrutiner eller annat.
 • Kontroll av att eventuella avvikelser i utförda arbeten som konstaterats på distriktskontor eller annan plats (utanför arbetsplatsen) återkopplas till montörer/arbetslag på ett tillfredsställande sätt.
 • Kontroll av att rutin för hantering av avfall och annat överblivet material följs.

Rapportering

 • RISE rapporterar resultatet av de övervakande kontrollerna, normalt direkt till respektive medlemsföretag.
 • Vid enklare avvikelser görs överenskommelse av lämpliga åtgärder mellan RISE och företaget. RISE kan besluta om extra ordinarie inspektioner efter att föreslagna åtgärder vidtagits.
 • Vid allvarliga eller upprepade avvikelser rapporteras även till BRiF.
 • RISE rapporterar årligen till BRiF vilka företag som kontrollerats och med vilket resultat.

Konsekvens vid allvarliga eller upprepade avvikelser

Följande ordning sker vid allvarliga eller upprepade avvikelser

 • Omgående: BRiF skickar en rekommendation till företaget att omgående korrigera avvikelse.
 • Efter 3 månander: BRiF skickar en varning till företaget om avvikelser inte är åtgärdade trots rekommendation.
 • Efter 6 månader: Företaget blir uteslutet ut BRiF och kvalitetsprogrammet om det inte har åtgärdat avvikelse trots varning.

Kontrollerat företag skall återrapportera till föreningen när åtgärder är vidtagna.

 

* RISE – Research Institutes of Sweden bildades genom sammanslagning av SP, Innventia och Swedish ICT.